ရေဘုတ် (သို့) ဆတ်ဗျိုင်း

ရေဘုတ် (သို့) ဆတ်ဗျိုင်း
LeastBittern23.jpg
Least Bittern
သိပ္ပံနည်းကျ အမျိုးအစားခွဲခြင်း
လောက:
မျိုးပေါင်းစု:
မျိုးပေါင်း:
မျိုးစဉ်:
မျိုးရင်း:
မျိုးရင်းသေး:
Botaurinae
Genera

Ixobrychus Billberg, 1828
Botaurus Stephens, 1819

ကိုးကားပြင်ဆင်