အင်းဆက် ဆိုသည်မှာ ခြင်ယင်ပျားစသော ကျောရိုးမဲ့ ပိုးကောင်များကို ဆိုလိုသည်။


ကိုးကားပြင်ဆင်