ရေဝမ်းဘဲသည် အောက်ပါငှက်များထဲမှ တစ်မျိုးမျိုးကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။