ရွှေစာရံ ဘုရား

(ရွှေစာရံဘုရား မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)