လင်းလွန်းပင် ၏ ရုက္ခဗေဒ အမည်မှာ Buchanania latifolia ဖြစ်သည်။