လိပ်ပြာ ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် အောက်ပါ အဓိပ္ပါယ်များကို ရည်ညွှန်းသည်။