ဝင်ရိုးစွန်းဆိုသည်မှာ အောက်ပါတို့ကို ရည်ညွှန်းနိုင်သည်-

တိရစ္ဆာန်ပြင်ဆင်

ပထဝီဝင်ပြင်ဆင်