ဝင်ရိုးစွန်းဆိုသည်မှာ အောက်ပါတို့ကို ရည်ညွှန်းနိုင်သည်-

တိရစ္ဆာန် ပြင်ဆင်ရန်

ပထဝီဝင် ပြင်ဆင်ရန်