ဝါဆော ဆိုသည်မှာ အောက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်သည်။

အဖွဲ့အစည်း ပြင်ဆင်

ပထဝီဝင် တည်နေရာ ပြင်ဆင်