ဝိုင် ဆိုသည်မှာ အောက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်သည်။

နည်းပညာပြင်ဆင်

  • ဝိုင်မက် - ကြိုးမဲ့ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်သော စနစ်