ဤစာမျက်နှာသည် ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါးများ၏ အပြင်အဆင် အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဝီကီပီးဒီးယား ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာများ၏ အပြင်အဆင် အတွက် ဝီကီပီးဒီးယား:ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာအပြင်အဆင် ကို ကြည့်ပါ။
An article with a table of contents block and an image near the start, then several sections
Sample article layout (click on image for larger view).

This page is a guide to laying out a typical basic article. Complicated articles may be best modeled on the layout of an existing article of appropriate structure. This guide is not about how to use wiki markup (see Wikipedia:How to edit a page for that); nor is it about writing style (see Manual of Style for that).

As explained in detail at Elements of the lead section, the lead section may contain optional elements presented in the following order:

 1. disambiguation links (dablinks)
 2. maintenance tags
 3. infoboxes
 4. images
 5. navigational boxes (navigational templates)
 6. introductory text
 7. table of contents moving to the heading of the first section.
နောက်ထပ် အချက်အလက်များ။ [[:Help:Section]] နှင့် [[:Wikipedia:Manual of Style#Section management|Wikipedia:Manual of Style § Section management]]
 
Body sections appear after the lead and table of contents (click on image for larger view).
နောက်ထပ် အချက်အလက်များ။ [[:Manual of Style: Section headings]]

Sections and subsections are introduced by headings. Very short or very long sections and subsections in an article look cluttered and inhibit the flow of the prose. These headings clarify articles by breaking up text, organizing content, and populating the table of contents that users can choose to view by the default, to collapse by clicking hide, or not to view by changing their Preferences.

Headings follow a six-level hierarchy, starting at 1 and ending at 6. The level of the heading is defined by the number of equal signs on either side of the title. Heading 1 (=Heading 1=) is automatically generated as the title of the article, and is never appropriate within the body of articles. Sections start at the second level (==Heading 2==), with subsections at the third level (===Heading 3===), and additional levels of subsections at the fourth level (====Heading 4====), fifth level, and sixth level. Sections should be consecutive, such that they do not skip levels from sections to sub-subsections; the exact methodology is part of the Accessibility policy.[၁] Between sections, there should be a single blank line; multiple blank lines in the edit window create too much white space in the article.

Section templates and summary style

ပြင်ဆင်ရန်

Main article. When a section is a summary of another article that provides a full exposition of the section, a link to that article should appear immediately under the section heading. You can use the {{Main}} template to generate a Main article; link.[၂]

Other references under the section title. If one or more articles provide further information or additional details (rather than a full exposition—see above), references to such articles may be placed immediately after the section heading for that section, provided this does not duplicate a wikilink in the text. These additional references should be grouped along with the {{Main}} template (if there is one), for easy selection by the reader, rather than being scattered throughout the text of a section. You can use one of the following templates to generate these links:

 • {{Details}} – this generates For more details on this topic, see:
 • {{Further}} – this generates Further information:
 • {{Related}} – this generates Related terms:
 • {{also}} – this generates See also:

For example, to generate a "See also" link to the article on Wikipedia:How to edit a page, type {{also|Wikipedia:How to edit a page}}, which will generate:

အခြားကြည့်ရန်။ Wikipedia:How to edit a page

Sections usually consist of paragraphs of running prose. Bullet points should be minimized in the body of the article, if they are used at all; however, a bulleted list may be useful to break up what would otherwise be a large, grey mass of text, particularly if the topic requires significant effort on the part of readers. Bulleted lists are typical in the reference and reading sections at the bottom. Between paragraphs—as between sections—there should be only a single blank line; bullet points are not usually separated by a blank line.

The number of single-sentence paragraphs should be minimized, since they can inhibit the flow of the text; by the same token, paragraphs that exceed a certain length become hard to read. Short paragraphs and single sentences generally do not warrant their own subheading; in such circumstances, it may be preferable to use bullet points. See also Wikipedia:Writing better articles#Paragraphs.

Standard appendices and footers

ပြင်ဆင်ရန်

When certain optional standard appendix sections are used, they should appear at the bottom of an article, with ==level 2 headings==,[၃] followed by the various footers. In the rare cases when it is useful to sub-divide these sections (for example, to separate a list of magazine articles from a list of books), most editors prefer to use either definition list headings (;Books) or bold-faced text ("Books") instead of level 3 headings (===Books===).

Order of optional appendices and footers:[၄]

 1. Works or Publications
 2. See also
 3. Notes and/or References
 4. Further reading
 5. External links[၅]
 6. Navigation templates (footer navboxes)[၆]
 7. Defaultsort
 8. Categories[၇]
 9. Stub templates
 10. Interlanguage links
နောက်ထပ် အချက်အလက်များ။ [[:Wikipedia:Manual of Style (lists of works)]]

Contents: A bulleted list, usually ordered chronologically, of the works created by the subject of the article.

Title: "Works" is preferred when the list includes items that are not written publications (e.g., music, films, paintings, choreography, or architectural designs). "Bibliography", "Discography", or "Filmography" are occasionally used where appropriate; however, "Bibliography" is discouraged because it is not clear that it is limited to the works of the subject of the article.[၈] "Works"/"Publications" should be plural, even if it lists only a single item.[၉]

"other uses" templates အတွက် Wikipedia:Hatnote ကို ကြည့်ပါ။

Contents: A bulleted list, preferably alphabetized, of internal links (wikilinks) to related Wikipedia articles. Editors should provide a brief annotation when a link's relevance is not immediately apparent, when the meaning of the term may not be generally known, or when the term is ambiguous. For example:

A reasonable number of relevant links that would be in the body of a hypothetical perfect article are suitable to add to the "See also" appendix of a less developed one. Links already integrated into the body of the text are generally not repeated in a "See also" section, and navigation boxes at the bottom of articles may substitute for many links (see the bottom of Pathology for example). However, whether a link belongs in the "See also" section is ultimately a matter of editorial judgment and common sense. Indeed, a good article might not require a "See also" section at all. Thus, although some links may not naturally fit into the body of text they may be excluded from the "See also" section due to article size constraints. Links that would be included if the article were not kept relatively short for other reasons may thus be appropriate, though should be used in moderation, as always. Links included in the "See also" section may be useful for readers seeking to read as much about a topic as possible, including subjects only peripherally related to the one in question. The "See also" section should not link to pages that do not exist (red links) or disambiguation pages. {{Portal}} and {{Wikipedia-Books}} links are usually placed in this section.

Title: The most common title for this section is "See also".

 
Notes and References appear after See also (click on image for larger view).
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောစာမျက်နှာ - Wikipedia:Citing sources#How to format and place citations

Contents: These sections present (1) citations that verify the information in the article, and (2) explanatory notes that would be awkward in the body text. Some articles divide this type of information into two or more separate sections; others combine it into a single section. There is no consensus establishing a particular structure when footnotes and the works cited in those footnotes are placed in separate sections.

Title: The most frequent choice is "References"; other articles use "Notes", "Footnotes", or "Works cited" (in diminishing order of popularity). Several alternate titles ("Sources", "Citations", "Bibliography") may also be used, although each is problematic: "Sources" may be confused with source code in computer related articles; "Citations" may be confused with official awards or a summons to court; "Bibliography" may be confused with a list of printed works by the subject of a biography. With the exception of "Bibliography," the heading should be plural even if it lists only a single item.[၉]

A guideline on further reading sections is proposed at Wikipedia:Further reading.

Contents: An optional bulleted list, usually alphabetized, of a reasonable number of editor-recommended publications that would help interested readers learn more about the article subject. Editors may include brief annotations. Publications listed in Further reading are cited in the same citation style used by the rest of the article.

 
External links section usually appears last (click on image for larger view).
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောစာမျက်နှာ - Wikipedia:External links

Contents: A bulleted list of recommended relevant websites, each accompanied by a short description. These hyperlinks normally should not appear in the article's body text, nor should they appear in this section if they already appear in the References or Notes section. "External links" should be plural, even if it lists only a single item.[၉] This section may be substituted by a "Further reading" section.

InterWikimedia links to other projects (except Wiktionary and Wikisource) should appear in this section. When using the large, graphical templates such as {{Commons}}, put interwiki links at the beginning of the section (so the box will appear next to, rather than below, the links). If placing such links in the External links section results in a long sequence of right-aligned boxes hanging off the bottom of the article, consider using normal URL links or inline templates, such as {{Commons category-inline|Some category}}. For further information, see Wikipedia:Wikimedia sister projects.

အခြားကြည့်ရန်။ Wikipedia:Navigation templates

Contents: Navigation templates (footer navboxes), including succession boxes and geography boxes such as {{Geographic location}}. Most navboxes do not appear in printed versions of Wikipedia articles.[၁၀]

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောစာမျက်နှာ - Wikipedia:Manual of Style#Images

You should always be watchful not to overwhelm an article with images by adding more just because you can. Unless clearly better or more appropriate images are available, the existing images in the article should be left in place.

Images should ideally be spread evenly within the article, and relevant to the sections they are located in. All images should also have an explicative caption. An image that would otherwise overwhelm the available text space on a 800×600 window should be shrunk, or formatted as a panorama. It is a good idea to try to maintain visual coherence by aligning the sizes of images and templates on a given page.

When placing images, be careful not to stack too many of them within the lead, or within a single section to avoid bunching up several section edit links in some browsers. Generally, if there are so many images in a section that they strip down into the next section at 1024×768 screen resolution, that probably means either that the section is too short, or that there are too many images.

If an article has many images—so many, in fact, that they lengthen the page beyond the length of the text itself (this also applies if a template like {{taxobox}} or {{Judaism}} is already stretching the page)—you can use a gallery. Another solution might be to create a page or category combining all of them at Wikimedia Commons and use a relevant template ({{commons}}, {{commonscat}}, {{commons-inline}} or {{commonscat-inline}}) to link to it instead, so that further images are readily found and available when the article is expanded. Please see WP:IG for further information on the use of galleries.

နောက်ထပ် အချက်အလက်များ။ Wikipedia:Linking

As part of Wikifying articles,[၁၁] two square brackets should be placed around important words or phrases relevant to the context of the first occurrence within a h2 section; if the phrase or word does not match the name of the article, you may place the exact name of the article followed by a pipe "|" (vertical bar, shift backward slash on some keyboards) followed by the phrase you wish to see in the context of the article you are editing. This creates a hyperlink linking to other Wikipedia articles:

Lennie and George came to a ranch near Soledad southeast of '''Salinas, California''', to "work up a stake".

When saved, this produces:

Lennie and George came to a ranch near Soledad southeast of Salinas, California, to "work up a stake".

Horizontal rules—a series of hyphens (----) resulting in a straight line—are deprecated; that is, they are no longer used in articles. Rules were once employed to separate multiple meanings of a single article's name, but this task is now accomplished through disambiguation pages.

Rules can be used to provide separation inside certain templates (for example, {{politbox}} derivatives), within discussions, or when needed in some other formats.

 1. For example, skipping heading levels, such as jumping from ==Heading 2== to ====Heading 4==== without ===Heading 3=== in the middle, violates Wikipedia:Accessibility as it reduces usability for readers on screen readers who use heading levels to navigate pages.
 2. Syntax:

  {{main|Circumcision and law}}

  This produces:

  အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - Circumcision and law
 3. Syntax:

  == See also==
  * [[Wikipedia:How to edit a page]]
  * [[Wikipedia:Manual of Style]]

  Which produces:

  See also

 4. This sequence has been in place since at least 2003 (when "See also" was called "Related topics"). See, e.g., http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Layout&oldid=2166480 See also Wikipedia:Perennial proposals#Changes to standard appendices. The original rationale for this ordering is that, with the exception of Works, sections which contain material outside Wikipedia (including Further reading and External links) should come after sections that contain Wikipedia material (including See also) to help keep the distinction clear. The sections containing notes and references often contain both kinds of material and, consequently, appear after the See also section (if any) and before the Further reading section (if any). Whatever the validity of the original rationale, there is now the additional factor that readers have come to expect the appendices to appear in this order.
 5. There are several reasons why this section should appear as the last appendix section. So many articles have the External links section at the end that many people expect that. Some External links and references sections are very long, and when the name of the section is not visible on the screen, it could cause problems if someone meant to delete an external link, and deleted a reference instead. Keeping the External links last is also helpful to editors who patrol external links.
 6. Rationale for placing navboxes at the end of the article.
 7. While categories are entered on the editing page ahead of stub templates, they appear on the visual page after the stub templates.
 8. Rationale for discouraging the use of "Bibliography."
 9. ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ See, e.g., Wikipedia:External links#External links section.
 10. The rationale for not printing navigation boxes is that these templates contain wikilinks that are of no use to print readers.[၁] There are two problems with this rationale: First, other wikilink content does print, for example See also and succession boxes. Second, some navigation boxes contain useful information regarding the relationship of the article to the subjects of related articles.
 11. Wikipedia:What is an article states that the definition of an article used by the software that generates reports on article statistics, is that it contains at least one wiki link.

တမ်းပလိတ်:Writing guides တမ်းပလိတ်:Style wide