ဝီကီပီးဒီးယား:Requests for new logo

Myanmar Wikipedia Logo Version 2.0ပြင်ဆင်

 
မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားလိုဂို

I uploaded the new logo svg file to Commons. OFL license Padauk font was used. Please vote for this logo. Thanks. @=={Lionslayer> ၁၀:၃၈၊ ၂၈ ဇွန်​ ၂၀၁၁ (UTC)

(+) Supportပြင်ဆင်

  1. I support new logo because old logo is wrong pronunciation. We, Myanmar wiki contributors would like to request to change from old one to new . --Chitpone ၁၁:၀၂၊ ၂၈ ဇွန်​ ၂၀၁၁ (UTC)
  2. I also agree to change to the new logo. --Lagoonaing ၁၂:၁၄၊ ၂၈ ဇွန်​ ၂၀၁၁ (UTC)
  3. This should encourage the proper pronunciation of Wikipedia in Burmese. I look forward to seeing wikipedia in this new logo --RaviC (talkcontribs) ၁၃:၃၄၊ ၂၈ ဇွန်​ ၂၀၁၁ (UTC)
  4. We should correct the pronunciation on the old logo. Hence, I support new logo which carried proper pronunciation. Zawthet ၁၃:၄၈၊ ၂၈ ဇွန်​ ၂၀၁၁ (UTC)
  5. I strong support that logo which was agreed by Myanmar Wikipedian in Last Year meet-up in Bangkok.Wikidragon ၂၂:၅၃၊ ၂၈ ဇွန်​ ၂၀၁၁ (UTC)
  6. I support it. I like ဝီကီပီးဒီးယား than ဝီကီပိဒိယ . mm thinker ၀၅:၁၆၊ ၂၉ ဇွန်​ ၂၀၁၁ (UTC)

Commentsပြင်ဆင်

You can replace the existing logo by simply uploading a new file for File:Wiki.png. Just save the file http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Wikipedia-logo-v2-my.svg/135px-Wikipedia-logo-v2-my.svg.png to your local computer and upload it as Wiki.png to the Myanmar Wikipedia.

Ko Zaw Thet, please upload the file since uploading of the file is protected. @=={Lionslayer> ၀၆:၃၃၊ ၂၉ ဇွန်​ ၂၀၁၁ (UTC)
OK. Press "F5" and you can see the new logo now. :) Zawthet ၀၆:၅၀၊ ၂၉ ဇွန်​ ၂၀၁၁ (UTC)
If cache file persists, purge the page. E.g., homepage. @=={Lionslayer> ၀၆:၅၆၊ ၂၉ ဇွန်​ ၂၀၁၁ (UTC)