ဝေါဟာရဆိုသည် ပါဋ္ဌိ စကားလုံးဖြစ်ပြီး အခေါ်အဝေါ် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဝေါဟာရသည် ဘာသာရပ်တိုင်းတွင် ရှိသည်။

မြန်မာဝစ်ရှင်နရီ
မြန်မာ ဝစ်ရှင်နရီ တွင် ဤစကားလုံးအတွက်
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ရှိသည် -

ကိုးကားပြင်ဆင်