အနက်အဓိပ္ဂာယ်ကို ဖော်ပြနိုင်သော စကားအစိတ်အပိုင်း အသီးသီးကို စကားလုံး ဟုခေါ်သည်။

သီးခြားစကားလုံးပြင်ဆင်

အခြားစကားလုံးတစ်လုံး ကိုအမှီမပြုဘဲ မိမိဘာသာ အနက်အဓိပ္ဂာယ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်သော စကားလုံးကို သီးခြားစကားလုံး ဟုခေါ်သည်။

အကူစကားလုံးပြင်ဆင်

အခြားစကားလုံး၏ အနက်အဓိပ္ဂာယ်ကို ကူညီဖော်ဆောင်နိုင်သော စကားလုံးကို အကူစကားလုံး ဟုခေါ်သည်။


ကွန်ပျူတာ တွက်ချက်နည်းစနစ်များပြင်ဆင်