သတိုးမင်းစော (သံတူကြောင်းကွဲ)

သတိုးမင်းစောသည် မြန်မာဘုရင်ဘွဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ပါတို့ကို ရည်ညွန်းနိုင်သည်။