မြန်မာဘာသာတွင် သန်းဟူသော အမည်ဖြင့် အမျိုးအမည်များစွာရှိသည်။ အောက်ပါတို့မှ နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်လေ့လာနိုင်ပါသည်။