အထက်လွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စနစ်တွင် ရှိသည့် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်အနက်မှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ခုမှာ အောက်လွှတ်တော်ဖြစ်သည်။ အထက်လွှတ်တော်ဟူ၍ တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော လွှတ်တော်သည် များသောအားဖြင့် အောက်လွှတ်တော်ထက်သေးငယ်ပြီး အာဏာကန့်သတ်ခြင်း ပိုရှိသည်။