အလံဗေဒဆိုင်ရာသင်္ကေတများ

ဤဆောင်းပါးသည် နိုင်ငံတော်အလံများ မည်သို့အသုံးပြုသည် သို့မဟုတ် မည်သို့ပုံရှိသည်ကို အလံဗေဒနည်းဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သော သင်္ကေတများကို ဖော်ပြထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ထိုဆောင်းပါးပါ သင်္ကေတများသည် နိုင်ငံတကာအလံ ဖတ်ရှု‌‌သည့်သင်္ကေတများ (International flag identification symbols) ဖြစ်ရာ ဝှစ်တနေ စမစ် (Whitney Smith) မှရေးဆွဲထားသည်။

အလံအသုံးပြုမှုအလိုက် သင်္ကေတများပြင်ဆင်

ဤသင်္ကေတစနစ်သည် အလံကိုမည်သို့ အသုံးပြုလွှင့်ထူသည်ကို ဖော်ပြသည့်ဇယားဖြစ်သည်။ တိုင် ၃ တိုင်နှင့် တန်း ၂ တန်းပါရှိသည်။ ဝဲဖက်မှယာဖက်အလိုက် တိုင် ၃ တိုင်မှာ အရပ်သားသုံး၊ အစိုးရဖက်သုံးနှင့် စစ်ဖက်သုံးတို့ဖြစ်ကြပြီး အထက်ဖက်မှအောက်ဘက်အလိုက် တန်း ၂ တန်းတို့မှာ မြေပြင်သုံးနှင့် ရေပြင်သုံးတို့ဖြစ်ကြသည်။

  အရပ်သားသုံးအလံ – မြေပြင်ပေါ်တွင် အရပ်သားများသာ လွှင့်ထူကြသည်။
  အစိုးရသုံးအလံ – အများပိုင်အဆောက်အဦများတွင် လွှင့်ထူသည်။
  စစ်ဖက်သုံးအလံ – စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ နေရာများတွင်သာ လွှင့်ထူသည်။
  အရပ်သားသင်္ဘောသုံးအလံ – အရပ်သားပိုင် သင်္ဘောများတွင်သာ လွှင့်ထူကြသည်။
  အစိုးရသင်္ဘောသုံးအလံ – အစိုးရပိုင် သင်္ဘောများတွင်သာ လွှင့်ထူကြသည်။
  ရေတပ်အလံ – ရေတပ်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောများတွင်သာ လွှင့်ထူကြသည်။

လက်တွေ့တွင်မူ အလံကို‌နေရာများစွာ၌ အသုံးပြုတတ်သဖြင့် သင်္ကေတများကို ဖတ်ရှုရသည့်အခါ သင်္ကေတများကို ပေါင်းစည်းထားသည်။ အောက်ပါဇယားတွင် ပေါင်းစည်းနိုင်သည့် သင်္ကေတများကို ဖော်ပြထားသည်။

သင်္ကေတပေါင်းစည်းပုံဇယားပြင်ဆင်

သင်္ကေတ အဓိပ္ပာယ် သင်္ကေတ အဓိပ္ပာယ်
  အရပ်သားသုံးအလံ   နိုင်ငံတော်အလံ
  အစိုးရသုံးအလံ   သင်္ဘောသုံးနိုင်ငံတော်အလံ
  စစ်ဖက်သုံးအလံ   အစိုးရနှင့် စစ်ဖက်သုံး၊ ရေတပ်သုံး
  အရပ်သားသုံးအလံ   အစိုးရသုံး၊ အရပ်သားသင်္ဘောသုံးနှင့် ရေတပ်သုံး
  အစိုးရသင်္ဘောသုံးအလံ   အရပ်သားသုံးနှင့်အစိုးရသုံး (မြေပြင်နှင့်သင်္ဘော)
  ရေတပ်သုံးအလံ   အစိုးရနှင့်စစ်ဖက်သုံး (မြေပြင်နှင့်သင်္ဘော)
  အရပ်သားနှင့်အစိုးရသုံး   နိုင်ငံတော်အလံနှင့်အရပ်သားသင်္ဘောသုံး
  အစိုးရဖက်နှင့်စစ်ဖက်သုံး   နိုင်ငံတော်အလံနှင့်အစိုးရသင်္ဘောသုံး
  အရပ်သားနှင့်အစိုးရသင်္ဘောသုံး   နိုင်ငံတော်အလံ၊ အရပ်သားနှင့်အစိုးရဖက်သင်္ဘောသုံး
  အစိုးရနှင့်‌ရေတပ်သုံး   နိုင်ငံတော်အလံ၊ အစိုးရဖက်သင်္ဘောသုံးနှင့်ရေတပ်သုံး
  အရပ်သားသုံး (‌မြေပြင်နှင့်သင်္ဘော)   အစိုးရဖက်သုံး၊ စစ်ဖက်သုံးနှင့် နိုင်ငံတော်သင်္ဘောသုံး
  အစိုးရသုံး (‌‌မြေပြင်နှင့်သင်္ဘော)   အရပ်သားသုံးနှင့်အစိုးရဖက်သုံး၊ သင်္ဘောသုံးနိုင်ငံတော်အလံ
  စစ်ဖက်သုံး (ကြည်းတပ်နှင့်ရေတပ်)   နိုင်ငံ‌တော်အလံ (‌မြေပြင်နှင့်သင်္ဘောသုံး)
  အရပ်သားသင်္ဘောနှင့်ရေတပ်သုံး   အရပ်သားသုံးနှင့်‌ရေတပ်သုံး
  အရပ်သားသုံးနှင့်အစိုးရသင်္ဘောသုံး   အရပ်သားသုံး၊ အစိုးရသင်္ဘောသုံးနှင့်‌ရေတပ်သုံး
  အရပ်သားသုံး၊ အရပ်သားသင်္ဘောနှင့်ရေတပ်သုံး   အရပ်သားသုံး၊ အရပ်သားသင်္ဘောနှင့်အစိုးရသင်္ဘောသုံး
  အရပ်သားသုံးနှင့် သင်္ဘောသုံးနိုင်ငံတော်အလံ   အရပ်သားနှင့်စစ်ဖက်သုံး
  အရပ်သားသုံးနှင့်စစ်ဖက်သုံး၊ ရေတပ်သုံး   အရပ်သားသုံးနှင့်စစ်ဖက်သုံး၊ အစိုးရသင်္ဘောသုံး
  အရပ်သားသုံးနှင့်စစ်ဖက်သုံး၊ အစိုးရသင်္ဘောနှင့်ရေတပ်သုံး   အရပ်သားသုံးနှင့်စစ်ဖက်သုံး၊ အရပ်သားသင်္ဘောသုံး
  အရပ်သားနှင့်စစ်ဖက်သုံး (မြေပြင်နှင့်ရေပြင်)   အရပ်သားသုံးနှင့်စစ်ဖက်သုံး၊ အရပ်သားနှင့်အစိုးရသင်္ဘောသုံး
  အရပ်သားသုံးနှင့်စစ်ဖက်သုံး၊ သင်္ဘောသုံးနိုင်ငံတော်အလံ   အရပ်သားသုံးနှင့်အစိုးရသုံး၊ ရေတပ်သုံး
  အရပ်သားသုံးနှင့်အစိုးရသုံး၊ အစိုးရသင်္ဘောသုံး   အရပ်သားသုံးနှင့်အစိုးရသုံး၊ အစိုးရသင်္ဘောနှင့်ရေတပ်သုံး
  အရပ်သားနှင့်အစိုးရသုံး၊ အရပ်သားသင်္ဘောသုံး   အရပ်သားနှင့်အစိုးရသုံး၊ အရပ်သားသင်္ဘောသုံးနှင့်ရေတပ်သုံး
  အစိုးရသုံးနှင့်ရေတပ်သုံး   အစိုးရသုံး၊ အစိုးရသင်္ဘောသုံးနှင့်ရေတပ်သုံး
  အစိုးရသုံးနှင့်အရပ်သားသင်္ဘောသုံး   အစိုးရဖက်သုံး၊ အရပ်သားသင်္ဘောနှင့်အစိုးရသင်္ဘောသုံး
  အစိုးရသုံး၊ နိုင်ငံတော်သင်္ဘောသုံး   အစိုးရသုံး (မြေပြင်နှင့်သင်္ဘော)၊ စစ်ဖက်သုံး
  အစိုးရနှင့်စစ်ဖက်သုံး၊ အရပ်သားသင်္ဘောသုံး   အစိုးရနှင့်စစ်ဖက်သုံး၊ အရပ်သားသင်္ဘောနှင့်ရေတပ်သုံး
  အစိုးရနှင့်စစ်ဖက်သုံး၊ အရပ်သားသင်္ဘောနှင့်အစိုးရသင်္ဘောသုံး   စစ်ဖက်သုံးနှင့်အရပ်သားသင်္ဘောသုံး
  စစ်ဖက်သုံး၊ အစိုးရသင်္ဘောနှင့်ရေတပ်သုံး   စစ်ဖက်သုံး၊ အရပ်သားသင်္ဘောသုံး
  စစ်ဖက်သုံး၊ အရပ်သားသင်္ဘောနှင့်ရေတပ်သုံး   စစ်ဖက်သုံး၊ အရပ်သားနှင့်အစိုးရသင်္ဘောသုံး
  စစ်ဖက်သုံးနှင့်နိုင်ငံ‌တော်သင်္ဘောသုံး   နိုင်ငံ‌တော်နှင့်ရေတပ်သုံး
  နိုင်ငံ‌တော်၊ အရပ်သားသင်္ဘောသုံး   အခြား

အခြားသင်္ကေတများပြင်ဆင်

 •   တရားဝင် (ဒီ ဂျူရီ) ဖြစ်သောအလံ
 •   အဆိုပြုတင်သွင်းထားသော်လည်း တရားဝင်အသုံးပြုမှုမရှိ
 •   ခန့်မှန်းခြေရေးဆွဲထားသောအလံ
 •   အလံ၏ကျောဖက်
 •   ဒီဇိုင်းမှာအနည်းငယ်ကွဲလွဲခွင့်ရှိ
 •   အလံ၏နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းပုံစံ
 •   ဒီ ဖက်တို အလံ
 •   ရှေ့ဖက် (obverse) နှင့် ကျောဖက် (reverse) ဟူ၍ နှစ်ဖက်ပါရှိသောအလံ
 •   အလံတိုင်သည် အလံ၏ညာဘက်၌ ချိတ်ဆွဲထားရမည်
 •   လွှင့်ထူရန်အစိုးရမှ အတည်ပြုထားသည်
 •   အတိတ်ကာလ၌ အသုံးပြုခဲ့သောအလံ
 •   ကျောဖက်သည်အရှေ့ဘက်၏ မှန်ပုံရိပ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်
 •   ကျောဖက်သည်အရှေ့ဘက်နှင့် ထပ်တူညီသည်
 •   ကျောဖက်နှင့်ပက်သက်၍အချက်အလက်မရှိ
 •   ဒေါင်လိုက်လွှင့်ထူလိုလျှင် သာမန်အတိုင်းချိတ်ဆွဲ၍ အလံတိုင်ကို ၉၀° လှည့်ပေးရမည်
 •   ဒေါင်လိုက်လွှင့်ထူလိုလျှင် အလံဒီဇိုင်းကိုလှည့်ပြီးမှသာ လွှင့်ထူနိုင်သည်
 •   ဒေါင်လိုက်အနေအထားကို မည်သို့လွှင့်ထူရမည်ကိုမသိရ
 •   ဒီဇိုင်းကိုဒေါင်လိုက်သို့ မပြောင်းလဲနိုင်
 •   ဒေါင်လိုက်အနေအထားဖြင့်သာလွှင့်ထူနိုင်
 •   နိုင်ငံ သို့မဟုတ် လူမျိုးတို့ကိုကိုယ်စားပြုရန် တရားဝင်လွှင့်ထူခွင့်မရှိ

ကိုးကားချက်များပြင်ဆင်