🌸🌸🌸’’’ခေလာက္ၾကည့္ပါ’’’🌸🌸🌸

တစ္ခါတုန္းက

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူေလး တစ္ေယာက္က

သူ႔အဖြါးဆီမွာ ရတနာေက်ာက္

၃-လုံးရရွိခဲ့ပါသည္။

မိန္းကေလးသည္

မနက္ ေက်ာင္းသြားခါနီးအခ်ိန္

ေက်ာင္းက ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္

အၿမဲတမ္း သူ႔ေက်ာက္ကေလး

ရွိမရွိ ဗူးေလးကို ခေလာက္ၾကည့္ပါသည္။

တစ္ေန႔

မိန္းကေလးသည္

သူေက်ာင္းသြားခါနီး ေက်ာက္ကေလးကို

ခေလာက္ၾကည့္ေတာ့

''ကေလာက္ -ကေလာက္''ျမည္ကာ

ရွိပါေသးသည္။

ေက်ာင္းက ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္

ခေလာက္ၾကည့္ေတာ့

အသံမျမည္ဘဲ ဗူးေလးက

ဆြံအေနခဲ့သည္။

မယုံမသကၤာလို႔

ဗူးေလးကို ယူဖြင့္ၾကည့္ေတာ့

ေသခ်ာပါသည္ ေက်ာက္ကေလးေတြ

မရွိေတာ့ပါ။

မိန္းကေလးသည္

ရတနာဗူးခြံေလးကို ကိုင္ကာ

ႏွေမ်ာတသသျဖင့္

မ်က္ရည္စီးက်ကာ

ငိုေႂကြးေနပါေတာ့သည္။

အခု---

စာေရးသူတို႔ ရင္ထဲမွာလည္း

ဘုရား-တရား-သံဃာ ဟု

အျမတ္ဆုံး ရတနာေက်ာက္

၃-လုံးရွိပါသည္။


ဒီရတနာေက်ာက္ေတြကို

မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္

မနက္တစ္ႀကိမ္

ညေနတစ္ႀကိမ္

ခေလာက္ၾကည့္သင့္ပါသည္။