လုပ်ဆောင်ချက်များပြင်ဆင်

ဆောင်ရွက်ချက် Script ရင်းမြစ် ဆောင်ရွက်မှု
ရွာဆောင်းပါးများ တင်ခြင်း Pagefromfile Pywikibot frame Done
စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံပြင် Replace Pywikibot frame Manually