လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြင်ဆင်ရန်

ဆောင်ရွက်ချက် Script ရင်းမြစ် ဆောင်ရွက်မှု
ရွာဆောင်းပါးများ တင်ခြင်း Pagefromfile Pywikibot frame Manually