နာမည်မှာ နိုင်နိုင်ထွန်း ဖြစ်သည်။ အနုပညာ ဝါသနာအရ ကဗျာ၊ ဆောင်ပါး၊ သီချင်းများ ရေးစပ်သည်။ အလုပ်အကိုင်မှာ Computer Software Engineer ဖြစ်သည်။

နိုင်နိုင်ထွန်း အကြောင်း
my ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာစကားမှာ မြန်မာစကား ဖြစ်သည်။
ဤအသုံးပြုသူသည်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ပါသည်။
ဤအသုံးပြုသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။