ဤအသံုးျပဳသူသည် မြန်မာဘာသာ၊ ရခိုင္​ဘာသာနှင့် အဂၤလိပ္​ဘာသာတို့ကို ကျွမ်းက်င္​​ေသာ ရခိုင္​လူမ်ိဳး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တ​စ်ဦး ဖြစ်သည်။