၁၉၉၀ မွေးပြီး

တရုတ် ဗမာ English စာကို လေ့လာသူဖြစ်သည်