ကျွန်တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။

en ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။


my ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာစကားမှာ မြန်မာစကား ဖြစ်သည်။