အိမမိယအဲဘိဆုဘူတာ (今宮戎駅 အိမမိယအဲဘိဆု - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာခရိုင်အိုဆာကာမြို့၊ နနိဝရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်