ဧရာဝတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက မြစ်တစ်စင်း၏ နာမည် ဖြစ်သည်။

ဧရာဝတီ ဆိုသည်မှာ

နေရာဒေသပြင်ဆင်

ပုဂ္ဂိုလ် သို့ သတ္တဝါပြင်ဆင်

မီဒီယာပြင်ဆင်

အဖွဲ့အစည်းပြင်ဆင်