ဧရာဝတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက မြစ်တစ်စင်း၏ နာမည် ဖြစ်သည်။

ဧရာဝတီ ဆိုသည်မှာ

နေရာဒေသ ပြင်ဆင်ရန်

ပုဂ္ဂိုလ် သို့ သတ္တဝါ ပြင်ဆင်ရန်

မီဒီယာ ပြင်ဆင်ရန်

အဖွဲ့အစည်း ပြင်ဆင်ရန်