၁၉၈၀ ဆယ်စုနှစ်

ဂရီဂေါရီယန်းပြက္ခဒိန်၏ ဆယ်စုနှစ် (၁၉၈၀ မှ ၁၉၈၉ ထိ)