မြန်မာဘာသာဖြင့် သင့်လျော်သော အမည်မရှိသေးသောကြောင့် ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို အခြားဘာသာစကား / စာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။

HTML element သည် ဝဘ်စာမျက်နှာများ သို့မဟုတ် HTML document များ ဖန်တီးပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်သည့်အရာများ ဖြစ်သည်။ HTML တွင် node များ ပါဝင်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် title node သည် စာမျက်နှာ၏ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။

Document အတွင်း Element များ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ

ပြင်ဆင်ရန်
html element သည် HTML document တစ်ခု ပြုလုပ်တည်ဆောက်ရာတွင် အခြေခံကျသည့် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အခြားသော element များကိုလည်း ၎င်းအတွင်း၌ ရေးရသည်။