ကျွန်း ဟူသည် အောက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်သည်။