ခင်မောင်ညို (သံတူကြောင်းကွဲ)

ခင်မောင်ညို ဆိုသည်မှာ

ကို ရည်ညွန်းခြင်း ဖြစ်သည်။