ငန်း သည် အောက်ပါတို့မှတစ်ခုခုကို ရည်ညွန်းနိုင်သည်-