စည်သူ ဆိုသည်မှာ အောက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်သည်။

လူပုဂ္ဂိုလ်များ ပြင်ဆင်ရန်

ဘွဲ့တံဆိပ်များ ပြင်ဆင်ရန်

  • စည်သူဘွဲ့ - ပြည်ထောင်စုစည်သူသင်္ဂဟဘွဲ့ငါးမျိုးတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော ပဉ္စမတန်းစားဘွဲ့