ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

{{fb-rt|nation|variant|size=optional|name=optional}}

Produces a flag icon attached to a wikilinked national football team article. Similar to Template:Fb, but puts the flag icon on the right side of the team name instead of to the left. This is useful when formatting match results.

ပါရာမီတာများ
  • nation — နိုင်ငံ၏ အမည် သို့မဟုတ် အက္ခရာ သုံးလုံးဖြင့်ဖော်ပြသော FIFA နိုင်ငံကုဒ် နှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခု အသုံးပြုနိုင်သည်။
  • variant (optional) — သမိုင်းတွင် အသုံးပြုခဲ့သော နိုင်ငံအလံများကို ပြောင်းလဲဖော်ပြရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုရမည့် ပါရာမီတာများကို သက်ဆိုင်ရာ Category:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း templatesများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
  • size (optional) — အလံပုံ၏ အရွယ်အစားအား ပြောင်းလဲရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ (ဂရုတစိုက် အသုံးပြုပါရန်!)
  • name (optional) — ဝီကီလင့်တွင် ဖော်ပြလိုသော စာသားကို ပြောင်းလဲရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။

ဥပမာများပြင်ဆင်

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်ပြင်ဆင်