ထနောင်း

အပင် မျိုးစိတ်

ထနောင်းသည် အပူပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်သောအခက်အလက်တွင် ဆူးပါသည့် သစ်ပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။

ထနောင်းပင်

အမည်နာမပြင်ဆင်

ထနောင်းကို သက္ကတနှင့် ဟင်ဒီဘာသာတွင် သမိဟု ခေါ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Acacia Soma ဟုခေါ်သည်။