နေဝင်း (သံတူကြောင်းကွဲ)

(နေဝင်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

နေဝင်းဆိုသည်မှာ


ကို ဆိုလိုပါသည်။