နေဝင်း (သံတူကြောင်းကွဲ)

သံတူကြောင်းကွဲဆောင်းပါး
(နေဝင်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

နေဝင်းအမည်ရှိသည်များမှာ

အခြား ပြင်ဆင်ရန်