နေအောင် (သံတူကြောင်းကွဲ)

(နေအောင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

နေအောင် အမည်ရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်များမှာ