ရိုးရာတရုတ်စာလုံး (ရိုးရာတရုတ်: /; ရိုးရှင်းတရုတ်: /, ဖျင်းယင်း: Zhèngtǐzì/Fántǐzì)[၁] are traditional Chinese , Pinyin : Zhèngtǐzì/Fántǐzì [၂]သည် တရုတ်စာလုံးဟောင်းများဖြစ်ပြီး အသစ်ဖန်တီးထားသည့်စာသစ်တွင်ထိုစာလုံးများမပါဝင်တော့ပေ။ တရုတ်ပြည်မကြီးတွင် ၁၉၄၆ခုနှစ်စ၍ အသုံးမပြုကြတော့ပေ။။[dubious ]

ရိုးရာတရုတ်

[ <span title="The material near this tag is possibly inaccurate or nonfactual. (August 2019)">သံသယ</span> ]

  1. See, for instance, https://www.irs.gov/irm/part22/irm_22-031-001.html (Internal Revenue Manual 22.31.1.6.3 – "The standard language for translation is Traditional Chinese."
  2. See, for instance, https://www.irs.gov/irm/part22/irm_22-031-001.html (Internal Revenue Manual 22.31.1.6.3 – "The standard language for translation is Traditional Chinese."