ရှမ်း ဆိုသည်မှာ အောက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်သည်။

လူမျိုးစုပြင်ဆင်

နေရာဒေသပြင်ဆင်

အခြားပြင်ဆင်