ဝင်းမြင့် (သံတူကြောင်းကွဲ)

ဝင်းမြင့် ဆိုသည်မှာ

ကို ရည်ညွန်းခြင်း ဖြစ်သည်။