ဝီကီပီးဒီးယား:တမ်းပလိတ် အညွှန်း/အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက် အမည်ညွှန်း

အဆင့်ဆင့် တမ်းပလိတ်များ

ပြင်ဆင်ရန်

မာတိကာ

သတိပေးချက်များ ပြခြင်း
Hover over the curly braces to see a summary of the contents.
ဖော်ပြချက် အဆင့် ၁ အဆင့် ၂ အဆင့် ၃ အဆင့် ၄ Level 4im
လက်သရမ်းခြင်း
Blatant vandalism {{subst:uw-vandalism1}} {{subst:uw-vandalism2}} {{subst:uw-vandalism3}} {{subst:uw-vandalism4}} {{subst:uw-vandalism4im}}
Subtle vandalism {{subst:uw-subtle1}} {{subst:uw-subtle2}} {{subst:uw-subtle3}} {{subst:uw-subtle4}} {{N/A}}
General disruptive editing not categorized elsewhere
Disruptive editing {{subst:uw-disruptive1}} {{subst:uw-disruptive2}} {{subst:uw-disruptive3}} {{subst:uw-generic4}} {{N/A}}
Behavior in articles
Using edit summaries that are uncivil, inappropriate or otherwise unconstructive {{subst:uw-bes1}} {{subst:uw-bes2}} {{subst:uw-bes3}} {{subst:uw-bes4}} {{subst:uw-bes4im}}
Page blanking {{subst:uw-blank1}} {{subst:uw-blank2}} {{subst:uw-delete3}} {{N/A}} {{N/A}}
Removal of content without adequate explanation {{subst:uw-delete1}} {{subst:uw-delete2}} {{subst:uw-delete3}} {{subst:uw-delete4}} {{subst:uw-delete4im}}
Misleading edit summaries {{subst:uw-mislead1}} {{subst:uw-mislead2}} {{subst:uw-mislead3}} {{subst:uw-generic4}} {{N/A}}
Frequent or mass changes to genres without consensus or reference {{subst:uw-genre1}} {{subst:uw-genre2}} {{subst:uw-genre3}} {{subst:uw-genre4}} {{N/A}}
Image-related vandalism {{subst:uw-image1}} {{subst:uw-image2}} {{subst:uw-image3}} {{subst:uw-image4}} {{subst:uw-image4im}}
Improper humor in articles {{subst:uw-joke1}} {{subst:uw-joke2}} {{subst:uw-joke3}} {{subst:uw-joke4}} {{subst:uw-joke4im}}
Censorship of material {{subst:uw-notcensored1}} {{subst:uw-notcensored2}} {{subst:uw-notcensored3}} {{subst:uw-generic4}} {{N/A}}
Ownership of articles {{subst:uw-own1}} {{subst:uw-own2}} {{subst:uw-own3}} {{subst:uw-own4}} {{subst:uw-own4im}}
Inappropriate expansion of plot summaries {{subst:uw-plotsum1}} {{subst:uw-plotsum2}} {{subst:uw-plotsum3}} {{N/A}} {{N/A}}
Disrupting the taxonomy templates {{subst:uw-taxonomy1}} {{subst:uw-taxonomy2}} {{subst:uw-taxonomy3}} {{subst:uw-generic4}} {{N/A}}
Talking in articles {{subst:uw-talkinarticle1}} {{subst:uw-talkinarticle2}} {{subst:uw-talkinarticle3}} {{subst:uw-generic4}} {{N/A}}
Removal of maintenance templates {{subst:uw-tdel1}} {{subst:uw-tdel2}} {{subst:uw-tdel3}} {{subst:uw-tdel4}} {{N/A}}
Editing tests {{subst:uw-test1}} {{subst:uw-test2}} {{subst:uw-test3}} {{subst:uw-vandalism4}} {{N/A}}
Uploading unencyclopedic images (image vandalism) {{subst:uw-upload1}} {{subst:uw-upload2}} {{subst:uw-upload3}} {{subst:uw-upload4}} {{subst:uw-upload4im}}
Behavior towards editors
Not assuming good faith {{subst:uw-agf1}} {{subst:uw-agf2}} {{subst:uw-agf3}} {{subst:uw-npa4}} {{N/A}}
Harassment of other users {{subst:uw-harass1}} {{subst:uw-harass2}} {{subst:uw-harass3}} {{subst:uw-harass4}} {{subst:uw-harass4im}}
Personal attack directed at editors {{subst:uw-npa1}} {{subst:uw-npa2}} {{subst:uw-npa3}} {{subst:uw-npa4}} {{subst:uw-npa4im}}
Improper use of warning or blocking template {{subst:uw-tempabuse1}} {{subst:uw-tempabuse2}} {{subst:uw-disruptive3}} {{N/A}} {{N/A}}
Adding promotions of objects or ideologies (also spam)
Using Wikipedia for advertising or promotion {{subst:uw-advert1}} {{subst:uw-advert2}} {{subst:uw-advert3}} {{subst:uw-advert4}} {{subst:uw-advert4im}}
Inserting fringe or undue weight content into articles {{subst:uw-fringe1}} {{subst:uw-fringe2}} {{subst:uw-fringe3}} {{subst:uw-generic4}} {{N/A}}
Not adhering to neutral point of view {{subst:uw-npov1}} {{subst:uw-npov2}} {{subst:uw-npov3}} {{subst:uw-npov4}} {{N/A}}
Paid editing without disclosure under the Wikimedia Terms of Use {{subst:uw-paid1}} {{subst:uw-paid2}} {{subst:uw-paid3}} {{subst:uw-paid4}} {{N/A}}
Adding spam links {{subst:uw-spam1}} {{subst:uw-spam2}} {{subst:uw-spam3}} {{subst:uw-spam4}} {{subst:uw-spam4im}}
Inserting factual inaccuracies and/or libel
Adding unreferenced controversial information about living persons {{subst:uw-biog1}} {{subst:uw-biog2}} {{subst:uw-biog3}} {{subst:uw-biog4}} {{subst:uw-biog4im}}
Defamation regarding article subjects {{subst:uw-defamatory1}} {{subst:uw-defamatory2}} {{subst:uw-defamatory3}} {{subst:uw-defamatory4}} {{subst:uw-defamatory4im}}
Introducing deliberate factual errors {{subst:uw-error1}} {{subst:uw-error2}} {{subst:uw-error3}} {{subst:uw-error4}} {{N/A}}
Adding original research, including unpublished syntheses of sourced material {{subst:uw-nor1}} {{subst:uw-nor2}} {{subst:uw-nor3}} {{subst:uw-nor4}} {{N/A}}
Addition of unsourced or improperly cited material {{subst:uw-unsourced1}} {{subst:uw-unsourced2}} {{subst:uw-unsourced3}} {{subst:uw-unsourced4}} {{N/A}}
Unaccepted practices, unilateral action against policies or guidelines
Removing {{afd}} templates / refactoring others' comments in AfD discussions {{subst:uw-afd1}} {{subst:uw-afd2}} {{subst:uw-afd3}} {{subst:uw-afd4}} {{N/A}}
Removing {{tfd}} templates / refactoring others' comments in TfD discussions {{subst:uw-tfd1}} {{subst:uw-tfd2}} {{subst:uw-tfd3}} {{subst:uw-tfd4}} {{N/A}}
Triggering the abuse filter by attempting to vandalize {{subst:uw-attempt1}} {{subst:uw-attempt2}} {{subst:uw-attempt3}} {{subst:uw-attempt4}} {{N/A}}
Removing {{Prod blp}} templates {{subst:uw-blpprod1}} {{subst:uw-blpprod2}} {{subst:uw-blpprod3}} {{subst:uw-blpprod4}} {{N/A}}
Removing {{cfd}} templates / refactoring others' comments in CfD discussions {{subst:uw-cfd1}} {{subst:uw-cfd2}} {{subst:uw-cfd3}} {{subst:uw-cfd4}} {{N/A}}
Using talk page as forum {{subst:uw-chat1}} {{subst:uw-chat2}} {{subst:uw-chat3}} {{subst:uw-chat4}} {{N/A}}
Adding non-compliant colours {{subst:uw-color1}} {{subst:uw-color2}} {{subst:uw-color3}} {{subst:uw-color4}} {{N/A}}
Creating inappropriate pages {{subst:uw-create1}} {{subst:uw-create2}} {{subst:uw-create3}} {{subst:uw-create4}} {{subst:uw-create4im}}
Removing {{ffd}} templates / refactoring others' comments in FfD discussions {{subst:uw-ffd1}} {{subst:uw-ffd2}} {{subst:uw-ffd3}} {{subst:uw-ffd4}} {{N/A}}
Uploading files missing copyright status {{subst:uw-ics1}} {{subst:uw-ics2}} {{subst:uw-ics3}} {{subst:uw-ics4}} {{N/A}}
Removing file deletion tags {{subst:uw-idt1}} {{subst:uw-idt2}} {{subst:uw-idt3}} {{subst:uw-idt4}} {{N/A}}
Adding Islamic honorifics without a specific reason {{subst:uw-islamhon1}} {{subst:uw-mos2}} {{subst:uw-mos3}} {{subst:uw-mos4}} {{N/A}}
Removing {{mfd}} templates / refactoring others' comments in MfD discussions {{subst:uw-mfd1}} {{subst:uw-mfd2}} {{subst:uw-mfd3}} {{subst:uw-mfd4}} {{N/A}}
Formatting, date, language, etc. (Manual of Style) {{subst:uw-mos1}} {{subst:uw-mos2}} {{subst:uw-mos3}} {{subst:uw-mos4}} {{N/A}}
Malicious or bad page moves {{subst:uw-move1}} {{subst:uw-move2}} {{subst:uw-move3}} {{subst:uw-move4}} {{subst:uw-move4im}}
Creating malicious redirects {{subst:uw-redirect1}} {{subst:uw-redirect2}} {{subst:uw-redirect3}} {{subst:uw-redirect4}} {{subst:uw-redirect4im}}
Removing {{speedy deletion}} templates from self-created articles {{subst:uw-speedy1}} {{subst:uw-speedy2}} {{subst:uw-speedy3}} {{subst:uw-speedy4}} {{N/A}}
Editing, correcting, or deleting others' talk page comments {{subst:uw-tpv1}} {{subst:uw-tpv2}} {{subst:uw-tpv3}} {{subst:uw-tpv4}} {{subst:uw-tpv4im}}
Description Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 4im

တစ်ဆင့်တည်းသော တမ်းပလိတ်များ

ပြင်ဆင်ရန်

Hover over the curly braces to see a summary of the contents.
Advisories
Show notices
Description Template
Creating double redirects through bad page moves {{subst:uw-2redirect}}
Third opinion request did not follow the guidelines {{subst:uw-3o}}
After addition of {{subst:AFC draft|user}} or {{subst:submit|user}} {{subst:uw-afcaddition}}
New user is likely to be using multiple accounts {{subst:uw-agf-sock}}
Bad AIV report {{subst:uw-aiv}}
Bad AN/EW report {{subst:uw-anew}}
Suggesting a user archive their talk page {{subst:uw-archive}}
Adding signatures to article space {{subst:uw-articlesig}}
Article was undersourced and has been moved to draft space {{subst:uw-articletodraft}}
Creating autobiographies {{subst:uw-autobiography}}
Disrupting automatic calculation {{subst:uw-autocalc}}
Creating articles without categories {{subst:uw-catimprove}}
Adding incorrect categories {{subst:uw-badcat}}
Incorrectly tagging pages for speedy deletion (for NPP use {{uw-csd}}) {{subst:uw-badcsd}}
Adding non-notable list entries {{subst:uw-badlistentry}}
Misunderstanding proposed deletion of biographies of living people criteria {{subst:uw-badprodblp}}
Adding bare urls as references {{subst:uw-bareurl}}
Adding gossip to biographies {{subst:uw-biog-not}}
"Biting" newcomers {{subst:uw-bite}}
Wikipedia is not for blogging or promotion {{subst:uw-blog}}
Conforming to BRD {{subst:uw-brd}}
Conflict of interest, with an extended legal warning {{subst:uw-coi}}
Removing columns {{subst:uw-columns}}
Addition of controversial material to an article {{subst:uw-controversial}}
Not attributing Wikipedia content {{subst:uw-copying}}
Not attributing Wikipedia content {{subst:uw-copying-nosource}}
Submitting copyrighted images {{subst:uw-copyright-img}}
Cut and paste moves {{subst:uw-c&pmove}}
Not adequately or properly naming your images {{subst:uw-cryptic-filename}}
Adding speculative or unconfirmed information about future albums or events {{subst:uw-crystal}}
Incorrectly tagging pages for speedy deletion at NPP {{subst:uw-csd}}
Incorrectly formatting disambiguation pages {{subst:uw-dab}}
Unnecessarily changing date formats {{subst:uw-date}}
Adding content which will soon become dated {{subst:uw-dated}}
Removing proper sources containing dead links {{subst:uw-deadlink}}
Adding stub categories manually, rather than via templates {{subst:uw-directcat}}
Incorrect use of DISPLAYTITLE {{subst:uw-displaytitle}}
Linking to drafts from articles {{subst:Uw-draft-link}}
Userspace draft suggestion {{subst:uw-draftfirst}}
{{subst:uw-draftfirst-empty}}
{{subst:uw-draftfirst-nn}}
Draft has been moved to draft space {{subst:uw-draftmoved}}
Not using edit summary {{subst:uw-editsummary}} (for new users)
{{subst:uw-editsummary2}} (for more experienced users)
Adding external links to the body of an article {{subst:uw-elinbody}}
Not communicating in English (see also specific language templates) {{subst:uw-english}}
Unnecessarily changing between national varieties of English {{subst:uw-engvar}}
Inappropriately referring to a person by a first name or an honorific prefix {{subst:uw-firstname}}
Misuse of flags {{subst:uw-flag}}
Fair use image removed {{subst:uw-fuir}}
Editing against a Wikipedia guideline {{subst:uw-guideline}}
Overly hasty tagging of articles for speedy deletion {{subst:uw-hasty}}
Not completing an AfD nomination {{subst:uw-incompleteAFD}}
Not italicizing books, films, albums, magazines, TV series, etc. within articles {{subst:uw-italicize}}
Adding excessive redlinks or repeated blue links {{subst:uw-linking}}
Addition of unsourced or improperly cited material for medical content {{subst:uw-medrs}}
Removing useful links {{subst:uw-removedlink}}
Wikipedia is not a memorial {{subst:uw-memorial}}
Incorrectly using minor edits check box {{subst:uw-minor}}
Not following Wikipedia's naming conventions {{subst:uw-nc}}
Uploading replaceable non-free images {{subst:uw-nonfree}}
Creating articles with no evidence of notability {{subst:uw-notability}}
Reporting complex abuse to AIV {{subst:uw-notaiv}}
Incorrectly marking an edit as vandalism {{subst:uw-notvand}}
Using voting instead of consensus {{subst:uw-notvote}}
Failed ping fix {{subst:uw-pingfix}}
Not attributing public domain sources {{subst:uw-plagiarism}}
Not using preview button to avoid mistakes {{subst:uw-preview}}
Assuming another editor's gender {{subst:uw-pronoun}}
Creating poorly referenced articles {{subst:uw-refimprove}}
Not reverting vandalism to a 'clean' version of the page {{subst:uw-removevandalism}}
Recreating salted articles under an alternative title {{subst:uw-salt|Article}}
Rename request impossible {{subst:uw-samename}}
Experimenting in articles and reverting self tests {{subst:uw-selfrevert}}
Using see links instead of redirects {{subst:uw-sl}}
Wikipedia is not a social network (e.g., Facebook, Twitter) {{subst:uw-socialnetwork}}
Flagging or deleting "spoilers" {{subst:uw-spoiler}}
Premature inclusion of a possible sports transaction {{subst:Uw-sportstrans}}
Using thumbnails in infoboxes {{subst:uw-thumb in infobox}}
Not signing posts {{subst:uw-tilde}}
Adding talk page threads to the top instead of the bottom {{subst:uw-toppost}}
Reporting of username to WP:UAA not accepted {{subst:uw-uaa}}
Addition of unattributed Creative commons text {{subst:uw-unattribcc}}
Adding unreliable sources {{subst:uw-unreliable}}
User page in inappropriate category {{subst:uw-upincat}}
Using image from external source {{subst:uw-uploadfirst}}
Abandoned userspace draft {{subst:uw-userspace draft finish}}
NOINDEXing of userspace page {{subst:uw-userspacenoindex}}
Inappropriate use of user talk page {{subst:uw-usertalk}}
Creating inappropriate video game content {{subst:uw-vgscope}}
Not using user warnings after revert {{subst:uw-warn}}
Creating inappropriate article(s) {{subst:uw-wizard}}
Using inaccurate or inappropriate edit summaries {{subst:uw-wrongsummary}}
Racist editing and hate speech {{subst:uw-hatespeech}}
Not updating the access date parameter in citing templates {{subst:uw-accessdate1}}
Noticeboard notices
n/a
Description Template
Admin noticeboard {{subst:AN-notice}}
Incidents noticeboard {{subst:ANI-notice}}
Edit warring noticeboard {{subst:AN3-notice}}
BLP noticeboard {{subst:BLPN-notice}}
COI noticeboard {{subst:COIN-notice}}
EL noticeboard {{subst:ELN-notice}}
FTN noticeboard {{subst:FTN-notice}}
NORN noticeboard {{subst:NORN-notice}}
NPOVN noticeboard {{subst:NPOVN-notice}}
Dispute resolution {{subst:DRN-notice}}
Arbitration {{subst:arbcom notice}}
Sockpuppet investigation {{subst:Uw-socksuspect}}
Warnings
Show warnings
Description Template
Affiliate marketing {{subst:uw-affiliate}}
Creating attack pages {{subst:uw-attack}}
Bot username {{subst:uw-botun}}
Canvassing other editors {{subst:uw-canvass}}
Conflict of interest & username issue {{subst:uw-coi-username}}
Copyright violation {{subst:uw-copyright}}
{{subst:uw-lyrics}}
Linking to copyrighted works violation {{subst:uw-copyright-link}}
Copyright violation, for new contributors {{subst:uw-copyright-new}}
Removing the {{copyvio}} template {{subst:uw-copyright-remove}}
Promotion of hate speech and other derogatory content {{subst:uw-derogatory}}
Edit summary that triggers abuse filter {{subst:uw-efsummary}}
A softer edit warring notice for new editors {{subst:uw-ewsoft}}
Edit warring notice {{subst:uw-ew}}
Violation/potential violation of the one revert rule {{subst:uw-1rr}}
Violation/potential violation of the three revert rule {{subst:uw-3rr}}
Hijacking pages {{subst:uw-hijacking}}
Creating hoaxes {{subst:uw-hoax}}
Making legal threats {{subst:uw-legal}}
Editing while logged out {{subst:uw-login}}
Vandalism with multiple IPs {{subst:uw-multipleIPs}}
Close paraphrasing {{subst:uw-paraphrase}}
Personal info {{subst:uw-pinfo}}
Editing to illustrate a point {{subst:uw-point}}
Userpage vandalism {{subst:uw-upv}}
Username violation (custom) {{subst:uw-username}}
Userpage or subpage is against policy {{subst:uw-userpage}}
Personal info about yourself as a minor {{subst:uw-selfinfo}}

ပိတ်ပင်ခြင်းများ

ပြင်ဆင်ရန်
Show block templates
Hover over the curly braces to see a summary of the contents.
Don't forget to substitute these templates (more information) | Block templates are for admin use only.
Generic blocks Definite Indefinite
Anonymous users block {{subst:uw-ablock}} {{subst:uw-ablock|indef=yes}}
User block {{subst:uw-block}} {{subst:uw-block|indef=yes}} or {{subst:uw-blockindef}}
Specific abuse blocks Recent abuse Abuse-only account
Advertising block {{subst:uw-adblock}} {{subst:uw-soablock}}
Spam block {{subst:uw-sblock}}
Arbitration enforcement block {{subst:uw-aeblock}} {{N/A}}
Community general sanctions block {{subst:uw-csblock}} {{N/A}}
Personal editing restrictions block {{subst:uw-cserblock}} {{N/A}}
Biographies-of-living-persons block {{subst:uw-bioblock}} {{N/A}}
Unapproved bot block {{subst:uw-botblock}} {{N/A}}
Content deletion block {{subst:uw-dblock}} {{N/A}}
Copyright violation block {{subst:uw-copyrightblock}} {{N/A}}
Disruptive editing block {{subst:uw-disruptblock}} {{N/A}}
Edit filter block {{subst:uw-efblock}} {{N/A}}
Edit warring block {{subst:uw-ewblock}} {{subst:uw-deoablock}}
Three revert rule block {{subst:uw-3block}}
Harassment block {{subst:uw-hblock}}
Legal threat block {{subst:uw-lblock}} {{N/A}}
Social networking block {{subst:uw-socialmediablock}} {{N/A}}
Non-free image block {{subst:uw-nfimageblock}} {{N/A}}
Creating nonsense pages block {{subst:uw-npblock}} {{N/A}}
Personal attack block {{subst:uw-pablock}} {{N/A}}
Personal information block {{subst:uw-pinfoblock}} {{N/A}}
Sock puppetry block {{subst:uw-sockblock}} {{subst:uw-sockblock|indef=yes}} (including sock puppets)
Logged-out block evasion block {{subst:uw-ipevadeblock}} {{N/A}}
Unsourced content block {{subst:uw-ucblock}} {{N/A}}
Undisclosed paid editing and advertising block {{N/A}} {{subst:uw-upeblock}}
Vandalism block {{subst:uw-vblock}} {{subst:uw-voablock}}
Not here to build an encyclopedia block {{N/A}} {{subst:uw-nothereblock}}
Username policy blocks Good-faith No-/bad-faith
Username block {{subst:uw-ublock}} {{subst:uw-uhblock}}
Bot username block {{subst:uw-botublock}} {{subst:uw-botuhblock}}
Admin username block {{subst:uw-adminublock}} {{subst:uw-adminuhblock}}
Meaningless username block {{subst:uw-ublock-nonsense}} {{N/A}}
Cause block (username violation and edits promoting a cause) {{subst:uw-causeblock}} {{N/A}}
Famous person or possible impersonation {{subst:uw-ublock-wellknown}} {{N/A}}
Promotional username block {{subst:uw-softerblock}} {{subst:uw-spamublock}}
Username and vandalism-only account block {{N/A}} {{subst:uw-vaublock}}
Unblock review Template
Decline reason here {{subst:Decline reason here}}
Edit warring block {{subst:Ewblock}}


Hover over the curly braces to see a summary of the contents.
Page headers Images Discussions and editing

{{anonblock|A header used to indicate a soft block on an IP address.}}

{{bottompostusertalk|Please post new topics at the bottom, with headers.}}

{{ISP|This IP is shared across an Internet Service Provider.}}

{{mobile IP|This IP is shared by customers of a mobile phone company.}}

{{Please archive|Requesting a user to archive their talk page}}

{{pp-semi-usertalk|IP talk page semi protected to prevent warning removal.}}

{{pp-usertalk|User talk protected to prevent blocked user from vandalizing.}}

{{repeated abuse|IP has been repeatedly blocked.}}

{{schoolblock|Please log in at home to edit. Your school is blocked.}}

{{shared IP|This IP is shared by (organization).}}

{{shared IP address (public)|This IP is shared by users on public terminals.}}

{{shared IP edu|This IP is shared by an educational organization.}}

{{subst:sharedIPAdvice}}

{{user talk top|Guidelines for posting on a user talk page.}}

{{usercomment|Welcome to my talk.}}

{{usertalkcriticism}}

{{usertalkpageheader|Welcome to my talk, guidelines for posting on a user talk page.}}

{{whois|A less-specific form of sharedip that doesn't commit to the actual use of the IP.}}

{{subst:di-replaceable fair use-notice}}

{{subst:fdw|File:name}}

{{subst:fdw-cp|File:name}}

{{subst:fdw-iw|filename}} for images under deletion discussion on Wikimedia Commons or another project or language site

{{subst:file copyright request|File:name}}

{{subst:file source|File:name}}

{{subst:images on userboxes}}

{{subst:nld}} if an image has a source but no licensing information

{{subst:nrd}} if an image has no fair use rationale

{{subst:nsd}} if an image has no source indicated

{{subst:orfud}} if an image has a fair use tag but isn't used in any articles

{{subst:rfu}} if an image has a fair use tag but could be replaced by a free image

{{subst:un-commons|File:name}}

{{subst:uploaderHints}}

{{subst:editing advice}}

{{subst:ping fix}}

{{reply to|a/k/a 'ping', send a notification to a user in a talkpage thread.}}

{{subst:sofixit}}

{{talkback|Notify user they have a message on another page.}}

{{talkbacktiny|Notify user they have a message on another page.}}

{{talk header|This is the talk page for (article), to discuss improvements.}}

{{subst:warn}}

New user Deletion notifications Other notifications

See also Welcome templates
and Welcome templates/Table
{{subst:first article}}

{{subst:firstredirect}}

{{subst:register}}

{{subst:usernameAllowed}}

{{subst:usernameDiscussion}}

{{subst:w-basic}}

{{subst:w-graphical}}

{{subst:w-link}}

{{subst:w-screen}}

{{subst:w-short}}

{{subst:w-shout}}

{{subst:welcome}}

{{subst:welcome cookie|Your username}}

{{subst:welcome-anon}}

{{subst:Welcome-anon-unconstructive}}

{{subst:Welcome-anon-npov}}

{{subst:Welcome-belated}}

{{subst:welcome-copyright}}

{{subst:welcomeg}}

{{subst:Welcomelaws}}

{{subst:welcomenpov}}

{{subst:welcomespam}}

{{subst:welcometest|Article}}

{{subst:welcome-unconstructive}}

{{subst:Welcomeunsourced}}

{{subst:Welcome non-latin}}

{{subst:Welcome to Wikipedia}} or {{subst:wtw}}

{{subst:nn-userfy|Article}}

{{subst:nonsensepage|Article}}

{{subst:uw-salt|Article}}

AFD nominations

CSD အဆိုပြုခြင်းများ

အခြားကြည့်ရန်။ Template:Speedy deletion notices

CSD ဖျက်ပစ်ခြင်းများ:

အခြားကြည့်ရန်။ Template:Speedy deletion deleted

CSD ငြင်းပယ်ခြင်းများ:

  • {{subst:declinedsd|Article|reason I removed the tag}}
  • {{subst:oldcsd|CSD subsection|decline reason}}
  • {{subst:sdd|Article}}
  • {{subst:sdd2|Article|CSD tag used|reason it isn't a valid speedy}}
  • {{subst:sdd3|Article}}
  • {{subst:sdd4|Page name|two-letter CSD code|reason criterion did not apply}}

CSD requests to wait:

  • {{CSD5|I'm uninvolved and investigating a rewrite; wait five minutes before deleting.}}
  • {{hasty|Speedy tagging may be too hasty; wait an hour to see if article is added to by creator.}}

MFD nominations

PROD nominations

Placement and removal of CSD tags:

မေတာ-တမ်းပလိတ်များ

ပြင်ဆင်ရန်
Click here to show warnings
Hover over the curly braces to see a summary of the contents.
Due to their nature, substitution of these templates is required.
Description All levels
Gives title and date to make it quicker to warn users {{subst:AntiVandal}}


တမ်းပလိတ်:Wikipedia template messages