ဤဇယားတွင် ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါးများ၌ နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာကို အသုံးပြု၍ မြန်မာဘာသာစကား၏ အသံထွက်ပုံများကို တင်ပြထားသည်။ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာများကို ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါးများသို့ ထည့်သွင်းခြင့်နှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်ကို {{IPA-my}} နှင့် Wikipedia:Manual of Style/Pronunciation#Entering IPA characters § Notes ကို ကြည့်ရှုပါ။

မြန်မာစကားသံများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် တင်ပြဆွေးနွေးထားမှုများကို မြန်မာစကားသံဖွဲ့ပုံတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ဗျည်းများ
IPA နမူနာစကားလုံး အင်္ဂလိပ်ဖြင့်အနီးစပ်ဆုံး
b ဘဲ [bɛ́] bat
d ဓာတ် [daʔ] dye
ဂျင် [ɪ̀ɰ̃] jump
ð အညာသား [ʔəɲàðá] this
ɡ ဂုဏ် [ɡòʊɰ̃] gate
h ဟုတ် [hoʊʔ] hone
j ယား [já] year
k ကုန် [kòʊɰ̃] scan[၁]
ခုန် [òʊɰ̃] can[၂]
l လုပ် [loʊʔ] lay
လှုပ် [oʊʔ] hellhole
m မတ် [maʔ] much
မှတ် [aʔ] wormhole
n နမ်း [náɰ̃] not
နှမ်း [áɰ̃] unhappy
ɲ ညစ် [ɲɪʔ] canyon
ɲ̥ ညှစ် [ɲ̥ɪʔ] many hear
ŋ ငါး [ŋá] sing
ŋ̊ ငှါး [ŋ̊á] Shanghai
p ပွင့် [pwiɰ̰̃] spat[၁]
ဖုန်း [oɰ̃] pat[၂]
ɹ တိစ္ဆာန် [təɹeɪʔsʰàɰ̃][၃] rock
s စာ [sà] gas
ဆာ [à] monkshood[၂]
ʃ ရှာ [ʃà] shoe
t တတ် [taʔ] stop[၁]
ထပ် [aʔ] top[၂]
ကြဉ် [ɪ̀ɰ̃] itch[၁]
tɕʰ ချင် [tɕʰɪ̀ɰ̃] chew[၂]
θ သတ် [θaʔ] thin
w ဝါး [wá] wield
ʍ လက်ဝှေ့ [lɛʔʍḛ] ရှေးမူထိန်း ဒေသယိအင်္ဂလိပ်စကားအချို့တွင် what ထွက်ပုံ; သံညင်း /w/
ɰ̃ ခံ [kʰàɰ̃] သရကိုနှာသံပြုခြင်း[၄]
z ဇာ [zà] zoo
ʔ အုတ် [ʔʔ] uh-oh, Cockney bottle
သရများ
IPA နမူနာစကားလုံး အင်္ဂလိပ်ဖြင့်အနီးစပ်ဆုံး
a နား [ná] father
နိုင် [nàɪɰ̃] might
နောက် [nʔ] mouth[၅]
e နေ [nè] Scottish English mate
နိပ် [nʔ] may[၅]
ɛ နယ် [nɛ̀] met
ə ခလုတ် [kʰəloʊʔ] comma
i နီး [ní] meet
ɪ နင်း [nɪ́ɰ̃] mit[၅]
o နို့ [n] Scottish English note
နုန်း [nóʊɰ̃] mow[၅]
ɔ နော် [nɔ̀] or
u နှူး [n̥ú] moot
ʊ နွမ်း [nʊ́ɰ̃] cook[၅]
တက်ကျသံ
IPA နမူနာစကားလုံး ရှင်းလင်းချက်
` ငါ [ŋà] သံပြေ၊ အသံကြာချိန် အလယ်အလတ်၊ ပြင်းအားလျော့
´ ငါး [ŋá] ရံခါတွင် အနည်းငယ် အသက်ရှူထုတ်သံပါရှိ၊ ကျသံ၊ သံလေး (ရှေ့ဆီးသံပါသော စကားသံ)
˷ ငါ့ [ŋa̰] အစ်သံ (အောက်မြစ်သံပါသော စကားသံ) ၊ (ရံခါတွင် အသံကြိုးပေါက် ရပ်သံအနည်းငယ်ပါရှိ) ၊ အသံကြာချိန် အလယ်အလတ်
  1. ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Unaspirated, like /p t k/ etc. in Romance or Slavic languages.
  2. ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ Heavily aspirated.
  3. A marginal consonant in Burmese, /ɹ/ occurs only in foreign words, and even there is often replaced by /j/ or /l/.
  4. The vowel before the /ɰ̃/ is always nasalized, and if a consonant follows /ɰ̃/, then the /ɰ̃/ becomes homorganic with the following consonant.
  5. ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ ၅.၄ The sounds [aʊ], [eɪ], [ɪ], [oʊ], and [ʊ] are allophones of /ɔ/, /e/, /i/, /o/, and /u/ respectively, occurring in closed syllables, i.e. before /ɰ̃/ and /ʔ/.

တမ်းပလိတ်:IPA Keys