အကူအညီ ရေးသားပြုပြင်ခြင်း အသုံးပြုခြင်း ရေးထုံး လမ်းစဉ်

စတင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းပုံချခြင်း (Formatting)၊ ဆက်စပ်ခြင်း (Linking)၊ နံပါတ် (list)၊ ဇယားချခြင်း (Table)၊ Infoboxပုံများ (Image)၊ ပေါင်းစပ်ခြင်း ကိုးကားချက် သင်္ချာမှတ်စု


စာလုံးစောင်းနှင့်စာလုံးမည်း ပြင်ဆင်ရန်

 • ''စာလုံးစောင်း'' = italics. (2 apostrophes on both sides)
 • '''စာလုံးမည်း''' = bold. (3 apostrophes on both sides)
 • '''''နှစ်မျိုးစလုံး''''' = နှစ်မျိုးစလုံး. (5 apostrophes on both sides)

Bold လုပ်ခြင်း ပြင်ဆင်ရန်

စာသားကို Bold လုပ်ချင်လျှင်

'''Bold'''

Double Code မဟုတ်ပါဘူး။ Signal Code ၃ ခုပါ။

Italic လုပ်ခြင်း ပြင်ဆင်ရန်

စာသားကို Italic လုပ်ချင်လျှင်

''Italic''

Double Code မဟုတ်ပါဘူး။ Signal Code ၂ ခုပါ။


စာလုံးမည်းကို အမည်အသစ်သို့ အကြောင်းအရာသစ် တစ်ခုကို ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်ဖော်ပြရာတွင်သုံးပြီး စာလုံးစောင်းကို ရုပ်ရှင်၊ သီချင်းများ၏ ခေါင်းစဉ်အဖြစ် သုံးသည်။ နှစ်မျိုးစလုံးကို ရုပ်ရှင်၊ သီချင်းများ၏ ခေါင်းစဉ်အား ပတမဆုံးအကြိမ် စတင်ဖော်ပြရာတွင် သုံးသည်။

Internal Link ထည့်ခြင်း ပြင်ဆင်ရန်

Internal Link ဆိုသည်မှာ ယခု wiki ထဲကအရာကို ပြန်လည် ညွှန်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ:: Computer များကို အသုံးချထားပါသည်။ အဲဒီမှာ ဆို Computer က Internal Link ထည့်ထားတာပါ။

[[Link title]]

ခေါင်းစဉ်နှင့် ခေါင်းစဉ်ခွဲ ပြင်ဆင်ရန်

 • ခေါင်းစဉ်ကြီးအတွက်==ခေါင်းစဉ်ကြီး== (ညီမျှခြင်း သင်္ကေတ ၂ခု ဖွင့်/ပိတ်)
 • ခေါင်းစဉ်ခွဲအတွက်===ခေါင်းစဉ်ခွဲ=== (ညီမျှခြင်း သင်္ကေတ ၃ ခု ဖွင့်/ပိတ်)
 • ခေါင်းစဉ်ငယ် အတွက်====ခေါင်းစဉ်ငယ်==== (ညီမျှခြင်း သင်္ကေတ ၄ ခု ဖွင့်/ပိတ်)

အချက်စဉ် ပြင်ဆင်ရန်

အချက်စဉ် ဖြင့်ဖော်ပြရန် အောက်ပါပြထားသည်အတိုင်း​ * ဖြင့်စ၍ စာသားကို ဆက်ရေးပါ။

* စာသား
* စာသား
** စာသား
** စာသား
* စာသား
 • စာသား
 • စာသား
  • စာသား
  • စာသား
 • စာသား

နံပါတ်စဉ် ပြင်ဆင်ရန်

နံပါတ်စဉ် ဖြင့်ဖော်ပြရန် အောက်ပါပြထားသည်အတိုင်း​ # ဖြင့်စ၍ စာသားကို ဆက်ရေးပါ။

# စာသား
# စာသား
## စာသား
## စာသား
# စာသား
 1. စာသား
 2. စာသား
  1. စာသား
  2. စာသား
 3. စာသား

အချို့သော HTML code များထည့် ရင်ရပါသည်။ သို့သော် အများအားဖြင့် မလိုအပ်ပါ။