အက်တမ် အမှတ်စဉ် (Atomic number) ဆိုသည်မှာ အက်တမ်တွင် ပါဝင်သည့် ပရိုတွန် အရေအတွက် ဖြစ်သည်။ ထို အက်တမ် အမှတ်စဉ်သည် နျူကလိယ တစ်ခုတွင် ပါဝင်သော ပရိုတွန် (proton) ကိန်းဂဏန်း အရေအတွက်ကို ဖော်ပြရုံသာမက ယင်းအက်တမ်တွင် ပါဝင်သော အီလက်ထရွန် (electron) အရေအတွက်ကိုပါ ဖော်ပြသည်။