အတောက်ပဆုံး ကြယ်များစာရင်း

ဝီကီမီဒီယာ စာရင်း ဆောင်းပါး

အတောက်ပဆုံးကြယ်များစာရင်းကို သတ်မှတ်ရာတွင် ကမ္ဘာမြေမှမြင်ရသည့် ကြယ်များ၏ မြင်သာသော တောက်ပမှု (apparent magnitude) ကို တိုင်းတာ၍ သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်သော ကြယ်အများစုသည် တောက်ပကြသည်ဆိုရာ၌ ယင်းတို့သည် ကမ္ဘာနှင့် အကွာအဝေးအားဖြင့် နီးကပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့ကြယ်များသည် ပကတိတောက်ပမှု ( absolute magnitude) ကောင်းကြသော်လည်း ကမ္ဘာမြေနှင့် အလင်းနှစ်များစွာ ဝေးကွာလွန်းသောကြောင့် မေးမှိန်စွာသာ မြင်ရသည်။ နေသည် ကမ္ဘာမြေမှကြည့်ပါက အတောက်ပဆုံးကြယ်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဆိုင်ရပ်စ်က ဒုတိယအတောက်ပဆုံး ကြယ်ဖြစ်သည်။ ကြယ်တစင်း၏ တောက်ပမှုအညွှန်းကိန်းကို ဂဏန်းဖြင့်ဖော်ပြရာတွင် အနုတ်ပါသော ဂဏန်းသည် တောက်ပမှုကိန်းများပြီး ဂဏန်တန်ဖိုးကြီးလေလေ တောက်ပမှုကိန်း လျော့နည်းသွားလေဖြစ်သည်။ ဘီတယ်ဂျူးစ်နှင့် အာကျူးရပ်ကဲ့သို့သော အချို့သောကြယ်များမှာ ပြောင်းလဲတတ်သောကြယ်များ (Variable star) ဖြစ်သည့်အတွက် ယင်းကြယ်တို့၏ တောက်ပမှုသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ယင်းပြောင်းလဲမှုအညွှန်းကိန်းကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ အတိုကောက် var ဖြင့် ဖော်ပြသည်။

ညဘက်ကောင်းကင်တွင် မြင်တွေ့နိုင်သည့် အဓိကကြယ်များ
အညွှန်း
Wolf–Rayet star
O-type star
B-type star
A-type star
F-type star
G-type star
K-type star
M-type star
အဆင့် မြင်သာသောတောက်ပမှု (mV) သင့်လျော်သောအမည်[၁] Bayer designation အကွာအဝေး (အလင်းနှစ်) ရောင်စဉ်အဆင့်တန်း
အပိုင်း ၁ အပိုင်း ၂
1 0.000−26.74 နေ   1.5823820×10−5 G2 V
2 0.001−1.46 ဆိုင်ရပ်စ် α CMa 0008.6 A0mA1 Va, DA2
3 0.003−0.74 ကနိုးပတ် α Car 0310 A9 II
4 0.004−0.27 (0.01 + 1.33) အယ်လဖာ စင်တောရိ α Cen 0004.4 G2 V, K1 V
5 0.005−0.05 အာကျူးရပ် α Boo 0037 K0 III
6 0.03 (−0.02–0.07var) ဗီးဂ α Lyr 0025 A0 Va
7 0.08 (0.03–0.16var) ကပီလာ α Aur 0043 K0 III, G1 III
8 0.13 (0.05–0.18var) ရီဂျယ် β Ori 0860 B8 Ia
9 0.34 ပရိုစီယွန် α CMi 0011 F5 IV-V
10 0.46 (0.40–0.46var) Achernar α Eri 0139 B6 Vep
11 0.50 (0.0–1.6var) ဘီတယ်ဂျူးစ် α Ori 0700 M1-M2 Ia-ab
12 0.61 ဘီတာ စင်တောရိ β Cen 0390 B1 III
13 0.76 Altair α Aql 0017 A7 V
14 0.76 (1.33 + 1.73) Acrux α Cru 0320 B0.5 IV, B1 V
15 0.86 (0.75–0.95var) အာဒီဘရန် α Tau 0065 K5 III
16 0.96 (0.6–1.6var) အန်တာရစ် α Sco 0550 M1.5 Iab-Ib, B2.5 V
17 0.97 (0.97–1.04var) Spica α Vir 0250 B1 III-IV, B2 V
18 1.14 ပူးလက် β Gem 0034 K0 III
19 1.16 Fomalhaut α PsA 0025 A3 V
20 1.25 (1.21–1.29var) ဒတ်နတ် α Cyg 2615 A2 Ia
21 1.25 (1.23–1.31var) Mimosa β Cru 0280 B0.5 III, B2 V
22 1.39 Regulus α Leo 0079 B8 IVn
23 1.50 Adhara ε CMa 0430 B2 II
24 1.62 Shaula λ Sco 0570 B2 IV
25 1.62 (1.98 + 2.97) Castor α Gem 0052 A1 V, Am
26 1.64 Gacrux γ Cru 0088 M3.5 III
27 1.64 Bellatrix γ Ori 0240 B2 III
28 1.65 Elnath β Tau 0130 B7 III
29 1.69 Miaplacidus β Car 0110 A1 III
30 1.69 (1.64–1.74var) Alnilam ε Ori 2000 B0 Ia
31 1.72 (1.81–1.87var + 4.27) Regor[မှတ်စု ၁] γ1,2 Vel 0840 WC8, O7.5III
32 1.74 Alnair α Gru 0100 B6 V
33 1.77 Alioth ε UMa 0081 A1 III-IVp kB9
34 1.77 Alnitak ζ Ori A 0820 O9.5 Iab, B1 IV, B0 III
35 1.79 Dubhe α UMa 0120 K0 III, F0 V
36 1.80 Mirfak α Per 0590 F5 Ib
37 1.82 Wezen δ CMa 1800 F8 Ia
38 1.84 Sargas θ Sco 0270 F0 II
39 1.85 Kaus Australis ε Sgr 0140 B9.5 III
40 1.86 Avior ε Car 0630 K3 III, B2 Vp
41 1.86 Alkaid η UMa 0100 B3 V
42 1.90 (1.89–1.94var) Menkalinan β Aur 0100 A1mIV+A1mIV
43 1.91 Atria α TrA 0420 K2 IIb-IIIa
44 1.92 Alhena γ Gem 0100 A1.5 IV+
45 1.94 Peacock α Pav 0180 B3 V
46 1.96 (1.99–2.39var + 5.57) Alsephina δ Vel 0080 A1 Va(n), F7.5 V
47 1.98 Mirzam β CMa 0500 B1 II-III
48 2.00 Alphard α Hya 0180 K3 II-III
49 1.98 (1.86–2.13var) ဓူဝံကြယ် α UMi 0430 F7 Ib
50 2.00 Hamal α Ari 0066 K1 IIIb
51 2.08 (2.37 + 3.64) Algieba γ1 Leo 0130 K0 III, G7 IIIb
52 2.02 Diphda β Cet 0096 K0 III
53 2.04 Mizar ζ UMa 0078 A2 Vp, A2 Vp, Am
54 2.05 Nunki σ Sgr 0220 B2.5 V
55 2.06 Menkent θ Cen 0061 K0 III
56 2.05 (2.01–2.10var) Mirach β And 0200 M0 III
57 2.06 Alpheratz α And 0097 B8 IVpMnHg, A3 V
58 2.07 Rasalhague α Oph 0047 A5 III
59 2.08 Kochab β UMi 0130 K4 III
60 2.09 Saiph κ Ori 0720 B0.5 Ia
61 2.11 ဒီနီဘိုလာ β Leo 0036 A3 Va
62 2.12 (2.1–3.39var) Algol β Per 0093 B8 V, K0 IV, A7m
63 2.15 (2.0–2.3var) Tiaki β Gru 0170 M5 III
64 2.17 Muhlifain γ Cen 0130 A0 III, A0 III
65 2.21 Aspidiske ι Car 0690 A9 Ib
66 2.21 (2.14–2.30var) Suhail λ Vel 0570 K4 Ib
67 2.23 (2.21–2.32var) Alphecca α CrB 0075 A0 V, G5 V
68 2.23 (2.23–2.35var) Mintaka δ Ori 0900 O9.5 II, B1 V, B0 IV
69 2.23 Sadr γ Cyg 1500 F8 Iab
70 2.23 Eltanin γ Dra 0150 K5 III
71 2.24 Schedar α Cas 0230 K0 IIIa
72 2.25 Naos ζ Pup 1080 O4 If(n)p
73 2.26 Almach γ And 0350 K3 IIb, B9.5 V, B9.5 V, A0 V
74 2.28 (2.25–2.31var) Caph β Cas 0054 F2 III
75 2.29 Izar ε Boo 0202 K0 II-III, A2 V
76 2.30 (2.29–2.34var) α Lup 0550 B1.5 III
77 2.30 (2.29–2.31var) ε Cen 0380 B1III
78 2.31 (1.6–2.32var) Dschubba δ Sco 0400 B0.3 IV, B1-3 V
79 2.31 Larawag ε Sco 0065 K1 III
80 2.35 (2.30–2.41var) η Cen 0310 B1.5 Vne
81 2.37 Merak β UMa 0079 A1 IVps
82 2.38 Ankaa α Phe 0077 K0.5 IIIb
83 2.39 Girtab[မှတ်စု ၁] κ Sco 0460 B1.5 III
84 2.40 (0.7–3.0var) Enif ε Peg 0670 K2 Ib
85 2.42 (2.31–2.74var) Scheat β Peg 0200 M2.5 II-IIIe
86 2.43 Sabik η Oph 0088 A1 IV, A1 IV
87 2.44 Phecda γ UMa 0084 A0 Ve
88 2.45 Aludra η CMa 2000 B5 Ia
89 2.46 Markeb κ Vel 0540 B2 IV
90 2.47 (1.6–3.0var) Navi[မှတ်စု ၁] γ Cas 0610 B0.5 IVe
91 2.48 Markab α Peg 0140 A0 IV
92 2.48 Aljanah ε Cyg 0072 K0 III-IV
93 2.50 Acrab β Sco 0404 B0.5 IV-V, B1.5 V, B2 V
  1. ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Unofficial name, not approved by the IAU
  1. Naming Stars။ IAU Division C WG Star Names။ 12 August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။