သန်းထွန်း (သမိုင်းပညာရှင်၊ ဒေါက်တာ) - အခြားဘာသာစကားများ

သန်းထွန်း (သမိုင်းပညာရှင်၊ ဒေါက်တာ) ကို ဘာသာစကားများ ၃ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

သန်းထွန်း (သမိုင်းပညာရှင်၊ ဒေါက်တာ) သို့ ပြန်သွားရန်။

ဘာသာစကားများ