အန်စာရီ‌ဖောမီး ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်လောကရှိ မျိုးပေါင်း(classis)ဖြစ်သော ငှက်များ၏မျိုးစဉ်(ordo)၌ ပါရှိသော အမည်ဖြစ်သည်။ အန်စာရီ‌ဖောမီး မျိုးစဉ်တွင် ဟင်္သာတောဘဲနှင့် အလားတူငှက်များ ပါရှိသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်