အမှတ်(၄၄)ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ်

အမှတ်(၄၄)ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ်

သထုံ ကြည်း ၁၇၉၄၃ ဗိုလ်မှူးကြီး တောက်ထွန်း