မျိုးကြည်သာ
my ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာစကားမှာ မြန်မာစကား ဖြစ်သည်။
ဤအသုံးပြုသူသည် ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သည်
ဤအသုံးပြုသူသည် ကလေးအထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သည်
ဤအသုံးပြုသူသည် တက္ကသိုလ်တွင်စာသင်သော ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်
ဤအသုံးပြုသူသည် ဆေးပညာဘွဲ့ MBBS ရရှိထားသည်
ဤအသုံးပြုသူသည် ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ MMedSc ရရှိထားသည်
ဤအသုံးပြုသူသည် ဆေးပညာသင်ကြားရေးမဟာဘွဲ့ MMEd ရရှိထားသည်
ဤအသုံးပြုသူသည် userboxes ကို သဘောကျသူဖြစ်သည်