မျိုးကြည်သာ
my ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာစကားမှာ မြန်မာစကား ဖြစ်သည်။
Rod of Asclepius2.svg ဤအသုံးပြုသူသည် ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သည်
Rod of Asclepius2.svg ဤအသုံးပြုသူသည် ကလေးအထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သည်
TeachUni.jpg ဤအသုံးပြုသူသည် တက္ကသိုလ်တွင်စာသင်သော ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်
Sciences humaines.svg ဤအသုံးပြုသူသည် ဆေးပညာဘွဲ့ MBBS ရရှိထားသည်
Sciences humaines.svg ဤအသုံးပြုသူသည် ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ MMedSc ရရှိထားသည်
Sciences humaines.svg ဤအသုံးပြုသူသည် ဆေးပညာသင်ကြားရေးမဟာဘွဲ့ MMEd ရရှိထားသည်
Cube.svg ဤအသုံးပြုသူသည် userboxes ကို သဘောကျသူဖြစ်သည်