စာလုံးပေါင်းအမှားများကို Pywikibot frame ဖြင့် replace.py script ကို အသုံးပြု၍ ပြင်ဆင်ပေးသည်။ စာရိုက်အမှားစာရင်းကို MgSunBotBot request စာမျက်နှာမှ ရယူထားသည်။ မှားလေ့ရှိသော စာလုံးပေါင်းအမှားစာရင်းကို ဤနေရာမှ နှင့် မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းမှ ရယူသည်။

ဖြည့်စွက်လိုသည်များရှိပါက ဤနေရာတွင် ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။

စာရိုက်အမှားများပြင်ဆင်

"ဥာ" "ဉာ" "ဥ်" "ဉ်" "ုွ" "ွု" "ံွ" "ွံ" "ှွ" "ွှ" "ံု" "ုံ" "စျ" "ဈ" "သြ" "ဩ" "သြော်" "ဪ" "၀ိ" "ဝိ" "၀ီ" "ဝီ" "၀ု" "ဝု" "၀ူ" "ဝူ" "၀ေ" "ဝေ" "၀ဲ" "ဝဲ" "၀ါ" "ဝါ" "၀ှ" "ဝှ" "၀ံ" "ဝံ" "၀က်" "ဝက်" "၀ဂ်" "ဝဂ်" "၀င်" "ဝင်" "၀စ်" "ဝစ်" "၀ဍ်" "ဝဍ်" "၀ဋ်" "ဝဋ်" "၀ဏ်" "ဝဏ်" "၀တ်" "ဝတ်" "၀ဒ်" "ဝဒ်" "၀န်" "ဝန်" "၀ပ်" "ဝပ်" "၀ဘ်" "ဝဘ်" "၀ဗ်" "ဝဗ်" "၀မ်" "ဝမ်" "၀ယ်" "ဝယ်" "၀က္" "ဝက္" "၀ဂ္" "ဝဂ္" "၀စ္" "ဝစ္" "၀ဇ္" "ဝဇ္" "၀ဍ္" "ဝဍ္" "၀ဋ္" "ဝဋ္" "၀ဋ္" "ဝဎ္" "၀ဎ္" "ဝဏ္" "၀တ္" "ဝတ္" "၀ဒ္" "ဝဒ္" "၀န္" "ဝန္" "၀ပ္" "ဝပ္" "၀ဗ္" "ဝဗ္" "၀မ္" "ဝမ္" "၀လ္" "ဝလ္" "််" "်" "့့" "့" "ံံ" "ံ" "္္" "္" "ုိ" "ို"

စာလုံးပေါင်းအမှားများပြင်ဆင်

"၄င်း" "၎င်း" "ဥက္ကဌ" "ဥက္ကဋ္ဌ" "ဂြိုလ်" "ဂြိုဟ်" "သဏ္ဍာန်" "သဏ္ဌာန်" "မဏ္ဌပ်" "မဏ္ဍပ်" "စီးပွါး" "စီးပွား" "ဓါတ်" "ဓာတ်" "ဓါန်" "ဓာန်" "ပဓါန" "ပဓာန" "ဖြန့်ချီ" "ဖြန့်ချိ" "အီရာန်" "အီရန်" "မှုး" "မှူး" "နှုတ်ထွက်" "နုတ်ထွက်" "သံဓိဌာန်" "သန္နိဌာန်" "အမှီလိုက်" "အမီလိုက်" "အခန်းအနား" "အခမ်းအနား" "နေ့လည်" "နေ့လယ်" "ရလာဒ်" "ရလဒ်" "ရာနှုံး" "ရာနှုန်း" "ရန်ညှိုး" "ရန်ငြိုး" "ရံပုံငွေ" "ရန်ပုံငွေ" "တုန့်ပြန်" "တုံ့ပြန်" "ရုတ်သိမ်း" "ရုပ်သိမ်း" "စီစစ်" "စိစစ်" "ရှုပ်ချ" "ရှုတ်ချ" "ရှုတ်ချည်နှပ်ချည်" "ရှုံ့ချည်နှပ်ချည်" "ရှုတ်ထွေး" "ရှုပ်ထွေး" "ဂတိဂဝတ်" "ကတိကဝတ်" "ကထဲက" "ကတည်းက" "ချစ်ကုတ်" "ခြစ်ကုတ်" "ချိုးခြံ" "ခြိုးခြံ" "ပြသနာ" "ပြဿနာ" "ပြဌာန်း" "ပြဋ္ဌာန်း" "ပြဌါန်း" "ပြဋ္ဌာန်း" "ဓမ္မစင်္ကြာ" "ဓမ္မစကြာ" "ဂန္တဝင်" "ဂန္ထဝင်" "ဉီး" "ဦး"