ဇင်မင်းဖြိုး

ဇင်မင်းဖြိုးကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက်တွင် ‌မွေးဖွားသည်။

ဇင်မင်းဖြိုး နှင့် ဆွေးနွေးချက်တစ်ခု စတင်ပါ

ဆွေးနွေးချက်တစ်ခု စတင်ရန်