ဇင်မင်းဖြိုး

ဇင်မင်းဖြိုးကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက်တွင် ‌မွေးဖွားသည်။